ZÁPIS DO MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ A ŠESTAJOVICKÁ 

BUDE PROBÍHAT V BUDOVĚ MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ 602 

25.6. odpoledne v 16:00 hodin proběhne třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí! Schůzka se koná v MŠ Štolmířská.

rozhodnutí- přijaté děti

rozhodnutí- nepřijaté děti 

 

Ředitelka Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 vyhlašuje, v souladu s §34, odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zápis na školní rok 2018/2019 do Mateřské školy   Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602(s odloučeným pracovištěm MŠ Šestajovická.

Dle § 34, odst 1., Z 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, je od září 2017 nově stanovena povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte (děti narozené 1.9.2012 – 31.8.2013). Podrobné informace naleznete zde: MŠMT- Povinné předškolní vzdělávání


Vydávání dokumentů: žádost a evidenční list si můžete stáhnout zde:

Evidenční list si vytiskněte oboustranně a nechte potvrdit lékařem. Pokud nemáte možnost si dokumenty vytisknout, můžete si je vyzvednout ve dnech 18.4. a 19.4.2018.

Vrácení vyplněných dokumentů: 2. 5. 2018 od 8:30- 11:30 a 13:00- 16:30.

Při zápisu jsou nutné doklady:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz rodiče
 • v případě, že trvalá adresa žadatele je mimo působnost Prahy 14, je nutné přinést nájemní smlouvu k bytu na území Prahy 14
 • u cizích státních příslušníků pas nebo doklad o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu

Doporučujeme, aby se k zápisu zákonný zástupce dostavil bez dítěte. Jedná se o administrativní úkon, při zápise bývá v MŠ hodně lidí, pro dítě je to spíše stresující záležitost.

Vydávání rozhodnutí: 30. 5. 2018 od 10:00 do 16:30.

Výsledky řízení budou oznámeny na vývěsce školy pod registračními čísly do 30 dnů od odevzdání žádosti.

Rozhodnutí bude předáno osobně zákonnému zástupci. Nevyzvednutá záporná rozhodnutí budou zaslána poštou  

Prohlídka školy Štolmířské:

Pokud se budete chtít k nám přijít podívat, je to možné kterékoli odpoledne po předchozí telefonické domluvě.

Prohlídka školy Šestajovické:

Pokud se budete chtít k nám přijít podívat, je to možné v pátek 27. 4. mezi 13 - 15 hod.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Štolmířská 602, Praha 9 - Hloubětín stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34, odst. 1 školského zákona zpravidla ve věku od tří do šesti let, které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP (§4 a 5 školského zákona).
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34,odst.1 ŠZ).
 • Tato povinnost se vztahuje na státní občany České republiky, na občany členského státu EU, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
 • Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května.
 • Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené v § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Tato povinnost se nevztahuje na děti v povinném předškolním vzdělávání.
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU.
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou občany EU, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů.
 • Při přijímání dětí bude vycházeno z kritérií uvedených v tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším počtem bodů.

 

kritérium

 

Bodové ohodnocení

Bydliště dítěte

MČ Praha 14

20

Věk dítěte - dosažení věkové hranice k 31. 8. 2018

 

 

 

Dovršení 5 let věku 

20

Dovršení 4 let věku 

15

Dovršení 3 let věku 

10

   

 

 

 


Poznámky:

 • V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kriterií) rozhoduje o přijetí věk dítěte (od nejstarších)
 • V případě nevyhovění žádosti, může být zakonnému zástupci dítěte nabídnuta MŠ na území Prahy 14 s volnou kapacitou
 • V případě volné kapacity MŠ lze přijmout dítě, které dovrší 3 roky k 31. 12. 2018 a bydlí na Praze 14
 • V případě volné kapacity lze přijmout dítě, které nemá bydliště na Praze 14

V Praze dne 20. 2. 2018

 

 

 

 

 

 

 

stolmirska_foot