ZÁPIS DO MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ A ŠESTAJOVICKÁ 

BUDE PROBÍHAT V BUDOVĚ MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ 602 

 Datum zápisu 

2.5. 2019

8.00-12.00 hodin * 13.00-17.00 hodin

3.5. 2019

8.00-12.00 hodin

 

Ředitelka Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 vyhlašuje, v souladu s §34, odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zápis na školní rok 2019/2020 do Mateřské školy   Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 (s odloučeným pracovištěm MŠ Šestajovická).

Dle § 34, odst 1., Z 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, je od září 2017 nově stanovena povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte (děti narozené 1.9.2013 – 31.8.2014). Podrobné informace naleznete zde: MŠMT- Povinné předškolní vzdělávání

 

!!!DŮLEŽITÉ!!!

Od 1.4.2019 bude na webových stránkách MŠ zpřístupněn elektronický předzápis.

Elektronický předzápis


Vydávání dokumentů: žádost a evidenční list si můžete stáhnout zde:

Žádost i evidenční list si prosím vytiskněte oboustranně a nechte potvrdit lékařem. Dokumenty přineste vyplněné a potvrzené s sebou k zápisu.

Při zápisu jsou nutné doklady:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz rodiče
 • v případě, že trvalá adresa žadatele je mimo působnost Prahy 14, je nutné přinést nájemní smlouvu k bytu na území Prahy 14
 • u cizích státních příslušníků pas nebo doklad o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu

Doporučujeme, aby se k zápisu zákonný zástupce dostavil bez dítěte. Jedná se o administrativní úkon, pro dítě je to spíše stresující záležitostí.

Vydávání rozhodnutí: 3.6.2019 od 7.30 do 16.45 hodin

Výsledky řízení budou oznámeny na vývěsce školy pod registračními čísly do 30 dnů od odevzdání žádosti.

Rozhodnutí bude předáno osobně zákonnému zástupci. Nevyzvednutá záporná rozhodnutí budou zaslána poštou.

Prohlídka školy Štolmířské:

Pokud se budete chtít k nám přijít podívat, je to možné kterékoli odpoledne po předchozí telefonické domluvě.

Prohlídka školy Šestajovické:

15.4. od 15.30 - 16.30 hodin

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Štolmířská 602, Praha 9 - Hloubětín stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34, odst. 1 školského zákona zpravidla ve věku od tří do šesti let, které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP (§4 a 5 školského zákona).
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34,odst.1 ŠZ).
 • Tato povinnost se vztahuje na státní občany České republiky, na občany členského státu EU, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
 • Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května.
 • Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené v § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Tato povinnost se nevztahuje na děti v povinném předškolním vzdělávání.
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU.
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou občany EU, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů.
 • Při přijímání dětí bude vycházeno z níže uvedených kritérií

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ ve školním roce 2019/2020

 

 • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s bydlištěm, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy.
 • Dítě s bydlištěm, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2019) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku.
 • Dítě s bydlištěm, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2019) dosáhne nejméně třetího roku věku.

V případě nedostatku volných míst budou přijímány děti podle věku od nejstarších, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v Rejstříku škol a školských zařízení.

 V případě nevyhovění žádosti, může být zákonnému zástupci dítěte nabídnuta MŠ na území MČ Praha 14 s volnou kapacitou.

 V případě volné kapacity MŠ lze přijmout dítě, které dovrší 3 roky k 31.12.2019.

 V případě volné kapacity lze přijmout i dítě, které nemá trvalé bydliště na Praze 14.

 V případě tíživé rodinné situace může být přihlédnuto ke specifickým potřebám rodiny.

Školským obvodem mateřské školy je území Městské části Praha 14.

 

 

 

 

 

 

 

 

stolmirska_foot