Drobečková navigace

Úvod > Školka > ZÁPIS

ZÁPIS DO MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ A ŠESTAJOVICKÁ BUDE PROBÍHAT V BUDOVĚ MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ 602

Zápis do obou našich školek bude probíhat v úterý 11.5.2021 a středu 12.5.2021   

od 10.00-12.00 a od 13.00 – 16.00.

Rozhodnutí budou vydávána taktéž v budově MŠ Štolmířská v týdnu od 31.5.2021

Zhruba měsíc předem bude na našich webových stránkách zpřístupněn ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS, kde bude možné si zarezervovat čas zápisu (návod se vám otevře po kliknutí na zelený text).

Návod k práci s el. předzápisem

Formuláře potřebné k zápisu najdete ke stažení zde:

Evidenční list si prosím vytiskněte oboustranně!

Čestné prohlášení dočasně nahrazuje potvrzení od lékaře, které bude později vyžadováno.

Prohlídky MŠ:  V současné situaci neumožňujeme osobní prohlídky MŠ!!! 

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602, po dohodě se zřizovatelem MÚ MČ Praha 14 a v souladu s V č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a s odst. 2, § 34 Z č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanoví následující upřesnění pro podávání Žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzděláváni pro školní rok 2021/2022.

Místo a termín vydávání Žádostí: Využijte elektronický předzápis – Žádost o přijetí, Evidenční list a Čestné prohlášení o očkování je k vytištění výše. Fyzické vyzvednutí v mateřské škole není vzhledem k epidemii COVID-19 zatím umožněno. Vyplněné formuláře je nutné odevzdat ve stanoveném termínu, který je uveden níže.

Termín osobního odevzdání Žádosti odpovědným osobám:

 • 11. 5. 2021 10,00 – 15,00 pouze rezervace a 15,00 – 16,00 bez nutnosti rezervace
 • 12. 5. 2021 10,00 – 15,00 pouze rezervace a 15,00 – 16,00 bez nutnosti rezervace

Místo odevzdání Žádosti odpovědným osobám:

MŠ Štolmířská, Štolmířská 602, Praha 9. V termínu řádného zápisu 11.5. a 12. 5. nejlépe zarezervováním si času prostřednictvím elektronického předzápisu. Vše bude zorganizováno tak, aby nedocházelo ke koncentraci vyššího počtu osob v místě předávání žádostí a při zachování všech hygienických doporučení. (Roušky, rukavice).


Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. poštou podané do 7.5.2021
 2. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy

Pokud se rozhodnete využít bezkontaktní formu předání žádosti, je nutné, aby vaše žádost spolu se všemi dokumenty potřebnými k ověření věku dítěte, bydliště a zdravotní způsobilosti byly do MŠ doručeny nejpozději do 8.5. 2020.

Vzhledem k přerušení provozu mateřské školy v souvislosti s epidemií COVID-19 sledujte aktuální informace o průběhu zápisu.

Osoby odpovědné za příjem a evidenci vrácených Žádostí:

 • Ředitelka školy - Mgr. Ivana Průšová
 • Zást. ředitelky - Bc. Zuzana Králová

Termín odevzdání žádosti je doba rozhodná pro započetí správního řízení dle předem stanovených kritérií. O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí odevzdaných Žádostí.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny pod registračními čísly na vývěsce školy a na webových stránkách školy do 30 dnů od odevzdání žádosti nejméně po dobu 15ti dnů. Zveřejněním seznamu dětí pod registračním číslem s výsledkem řízení se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Dle § 34 školského zákona je pro děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. 2020, povinné předškolní vzdělávání. Zákonní zástupci 5ti letých dětí mají povinnost nechat děti zapsat do spádové mateřské školy. Dle Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy je pro mateřské školy na Praze 14 stanovena jako spádová celá oblast Prahy 14. Povinnost předškolního vzdělávání se vztahuje na občany České republiky, na cizince, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, dále na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů a na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů. Povinné předškolní vzdělávání se netýká dětí s hlubokým mentálním postižením.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Tato povinnost se nevztahuje na děti v povinném předškolním vzdělávání (děti, které dosáhnou 5 let k 31. 8. 2020). 

U zápisu zákonný zástupce předloží:

 • Občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti a bydliště, příp. jiný doklad k ověření bydliště
 • Rodný list dítěte
 • Cizinci cestovní pas, oprávněnost pobytu na území ČR - týká se pouze cizinců mimo země EU - § 20 Z 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ ve školním roce 2020/2021

 • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy.
 • Dítě s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku.
 • Dítě s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020) dosáhne nejméně třetího roku věku.

V případě nedostatku volných míst budou přijímány děti podle věku od nejstarších, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v Rejstříku škol a školských zařízení. 

V případě nevyhovění žádosti, může být zákonnému zástupci dítěte nabídnuta MŠ na území MČ Praha 14 s volnou kapacitou.

V případě volné kapacity MŠ lze přijmout dítě, které dovrší 3 roky k 31. 12. 2020.

V případě volné kapacity lze přijmout i dítě, které nemá trvalé bydliště na Praze 14.

V Praze dne 1. 4. 2020 Mgr. Ivana Průšová

řed. školy