Drobečková navigace

Úvod > Školka > ZÁPIS

ZÁPIS DO MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ A ŠESTAJOVICKÁ BUDE PROBÍHAT V BUDOVĚ MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ 602

Zápis do obou našich školek bude probíhat v úterý 3.5.2022 a středu 4.5.2022   

3. 5.od 10.00-12.00 a od 13.00 – 17.00.

4.5. od 13.00-17.00

Rozhodnutí budou vydávána taktéž v budově MŠ Štolmířská v týdnu od 25. 5. 2022

Od 15. 4. bude na našich webových stránkách zpřístupněn ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS, kde bude možné si zarezervovat čas zápisu (návod se vám otevře po kliknutí na zelený text).
Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím

na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/stolmirska

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk
vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ
stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

 V systému Elektronického předzápisu můžete také
provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádosti do mateřské
školy. Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí.

Formuláře potřebné k zápisu najdete ke stažení zde:

Evidenční list si prosím vytiskněte oboustranně!

 

Prohlídky MŠ:  po předchozí telefonické domluvě 

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602, po dohodě se zřizovatelem MÚ MČ Praha 14 a v souladu s V č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a s odst. 2, § 34 Z č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanoví následující upřesnění pro podávání Žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzděláváni pro školní rok 2022/2023.

Místo a termín vydávání Žádostí: Využijte elektronický předzápis – Žádost o přijetí, Evidenční list (nutné potvrdit způsobilost dítěte k docházce vaším pediatrem). Vyplněné formuláře je nutné odevzdat osobně ve stanoveném termínu, který je uveden níže.

Termín osobního odevzdání Žádosti odpovědným osobám:

 • 3. 5. 2022    10,00 – 17,00  hodin
 • 4. 5. 2022    13,00 – 17,00  hodin

Termín je lépe rezervovat prostřednictvím el. předzápisu


 

Osoby odpovědné za příjem a evidenci vrácených Žádostí:

 • Ředitelka školy - Mgr. Ivana Průšová
 • Zástupkyně  ředitelky - Bc. Zuzana Králová

Termín odevzdání žádosti je doba rozhodná pro započetí správního řízení dle předem stanovených kritérií. O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí odevzdaných žádostí.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny pod registračními čísly na vývěsce školy a na webových stránkách školy do 30 dnů od odevzdání žádosti nejméně po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu dětí pod registračním číslem s výsledkem řízení se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Dle § 34 školského zákona je pro děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. 2022, povinné předškolní vzdělávání. Zákonní zástupci 5letých dětí mají povinnost nechat děti zapsat do spádové mateřské školy. Dle Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy je pro mateřské školy na Praze 14 stanovena jako spádová celá oblast Prahy 14. Povinnost předškolního vzdělávání se vztahuje na občany České republiky, na cizince, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, dále na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů a na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů. Povinné předškolní vzdělávání se netýká dětí s hlubokým mentálním postižením.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Tato povinnost se nevztahuje na děti v povinném předškolním vzdělávání (děti, které dosáhnou 5 let k 31. 8. 2022). 

U zápisu zákonný zástupce předloží:

 • Občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti a bydliště, příp. jiný doklad k ověření bydliště
 • Rodný list dítěte
 • Cizinci cestovní pas, oprávněnost pobytu na území ČR - týká se pouze cizinců mimo země EU - § 20 Z 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ ve školním roce 2022/2023

 • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy.
 • Dítě s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku.
 • Dítě s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně třetího roku věku.

V případě nedostatku volných míst budou přijímány děti podle věku od nejstarších, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v Rejstříku škol a školských zařízení. 

V případě nevyhovění žádosti, může být zákonnému zástupci dítěte nabídnuta MŠ na území MČ Praha 14 s volnou kapacitou.

V případě volné kapacity MŠ lze přijmout dítě, které dovrší 3 roky k 31. 12. 2022.

V případě volné kapacity lze přijmout i dítě, které nemá trvalé bydliště na Praze 14.

V Praze dne 21. 3. 2022 Mgr. Ivana Průšová

řed. školy

 

Спеціальна реєстрація в дитячому садку вул. Щольмірська і Шестаєвицька буде проходити в приміщенні дитячого садка вул. Шольмірська, 602.

 

Зарахування до обох наших дитсадків для дітей українських біженців, яким надано візу для перебування понад 90 днів з метою терпіння перебування, відбудеться у понеділок, 6.06. 2022 в період з 10.00-16.30 год.

 

 

У нас немає вільних місць.

 

 

 

Форми, необхідні для реєстрації:

 

Свідоцтво про реєстрацію (будь ласка, роздрукуйте з обох сторін!)

Заявка на вступ до дошкільної освіти

 

Інформація про зарахування до дитячого садка на навчальний рік 2022/2023

 

Директор Материнської школи Прага 9 - Глоубєтін, Штольмірська 602, за погодженням із засновником МО МЧ Прага 14 та відповідно до V № 14/2005 Зб., про дошкільну освіту з поправками та з абз. 2, § 34 З № 561/2004 Зб., про дошкільну, початкову, середню, вищу та іншу освіту зі змінами та доповненнями передбачає наступні уточнення для подання Заяв на вступ дітей до дошкільної освіти на 2022/2023 навчальний рік.

 

 

 

 

Строк особистої здачі Заявки відповідальним особам:

 

 1. 6. 2022 з 10.00-16.30 годин

 

 

Особи, відповідальні за отримання та облік повернених Заяв:

 

Директор школи - магістр Івана Пршова

Заступник директора - Бі-Бі-Сі Зузана Король

Кінцевий термін подання заявки - час, який визначає початок адміністративного розгляду за заздалегідь визначеними критеріями. Про прийом дитини не вирішує дата і порядок поданих заяв.

 

Згідно зі ст. 34 Закону про освіту дітям, які досягли п'ятирічного віку, виповнюється 31. 8. 2022, обов'язкова дошкільна освіта. Законні представники 5-річних дітей зобов'язані вписати дітей в опалювальний дитячий садок. Згідно з Загально-обов'язковим декретом столичного міста Прага, для дитячих садків у Празі 14 визначено як водосховище всього району Праги 14. Обов'язок дошкільної освіти поширюється на громадян Чехії, іноземців, які проживають на території ЧР більше 90 днів, а також громадян іншої держави-члена Європейського Союзу, які проживають на території ЧР більше 90 днів, та інших іноземців, які мають право перебувати на території ЧР на постійній або тимчасовій основі більше 90 днів. Обов'язкове дошкільне навчання не стосується дітей з глибокими розумовими вадами.

 

Дитячий садок може приймати лише дитину, яка пройшла встановлену регулярну вакцинацію, або ж має документ, що має імунітет проти інфекції або не може пройти вакцинацію за постійним протипоказанням (ст. 34, п. У ст. 5 Закону про освіту при прийомі дітей до дошкільної освіти необхідно дотримуватися умов, викладених у ст. 50 Закону № 258/2000 Зб., Про охорону здоров'я населення та про внесення змін до деяких пов'язаних із цим законів, з поправками). Це зобов'язання не поширюється на дітей, які проходять обов'язкову дошкільну освіту (дітей, які досягли 5 років до 31 року). 8. 2022).

 

Для протоколу законний представник подає:

 

 1. Документ, що посвідчує особу дитини та особу законного представника ( Паспорт із простроченою візою або тимчасовою візою)

захисту)

 1. Довідка про місцезнаходження дитини для визначення скоєння злочину
 2. Підтвердження дитячим лікарем з Чехії про придатність до дошкільної освіти, обов'язкову вакцинацію,

імунітет або протипоказання

 1. Заповнену заяву про прийом

 

 

 

Критерії прийому дітей до ВНЗ у 2022/2023 навчальному році

 

Дитина, на яку поширюється обов'язкова дошкільна освіта відповідно до ст. 34а Закону про освіту з місцем постійного проживання, у випадку іноземців з місцем проживання, у відповідному шкільному окрузі дитячого садка.

Дитина з постійним проживанням, у випадку іноземців з місцем проживання, у відповідному шкільному окрузі дитячого садка, яка до початку навчального року (тобто до 31. 8. 2022 р.) досягне не менше четвертого року.

Дитина з постійним проживанням, у випадку іноземців з місцем проживання, у відповідному шкільному окрузі дитячого садка, яка до початку навчального року (тобто до 31. 8. 2022) досягне не принаймні третього року.

У разі відсутності вільних місць прийматимуться діти за віком від найстарших, а саме до дозволеної кількості дітей, зазначеної в Реєстрі шкіл та навчальних закладів.

 

У разі невідповідності прохання, законному представнику дитини може бути запропоновано дз на території МЧ Прага 14 з вакантною дієздатністю.

 

При наявності вільних місць в дз може бути прийнята дитина, якій виповниться 3 роки до 31. 12. 2022 рік.

 

У разі наявності вільних  місць може бути прийнята і дитина, яка не має постійного місця проживання в Празі 14.

 

м. Прага, 26.04. 2022 Мгр. Івана Пршова, директор  дз

 

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS DO MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ A ŠESTAJOVICKÁ BUDE PROBÍHAT V BUDOVĚ MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ 602

Zápis do obou našich školek pro děti ukrajinských uprchlíků, kterým bylo uděleno Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu, bude probíhat v pondělí 6.6. 2022 v době od 10.00-16.30 hodin 

 

 Nemáme žádná volná místa.

 

 

 

Formuláře potřebné k zápisu: ke stažení zde

 

Evidenční list   (prosím vytiskněte oboustranně!)

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

 

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

 

Ředitelka Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602, po dohodě se zřizovatelem MÚ MČ Praha 14 a v souladu s V č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a s odst. 2, § 34 Z č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanoví následující upřesnění pro podávání Žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzděláváni pro školní rok 2022/2023.

 

 

Termín osobního odevzdání Žádosti odpovědným osobám:

 

 1. 6. 2022 od 10.00-16.30 hodin

 

 

Osoby odpovědné za příjem a evidenci vrácených Žádostí:

 

Ředitelka školy - Mgr. Ivana Průšová

Zástupkyně  ředitelky - Bc. Zuzana Králová

 

Termín odevzdání žádosti je doba rozhodná pro započetí správního řízení dle předem stanovených kritérií. O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí odevzdaných žádostí.

 

 

 

Dle § 34 školského zákona je pro děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. 2022, povinné předškolní vzdělávání. Zákonní zástupci 5 letých dětí mají povinnost nechat děti zapsat do spádové mateřské školy. Dle Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy je pro mateřské školy na Praze 14 stanovena jako spádová celá oblast Prahy 14. Povinnost předškolního vzdělávání se vztahuje na občany České republiky, na cizince, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, dále na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů a na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů. Povinné předškolní vzdělávání se netýká dětí s hlubokým mentálním postižením.

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Tato povinnost se nevztahuje na děti v povinném předškolním vzdělávání (děti, které dosáhnou 5 let k 31. 8. 2022).

 

U zápisu zákonný zástupce předloží:

 

 1. Doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce ( Cestovní pas s vízem strpění nebo vízem dočasné

    ochrany)

 1. Doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti
 2. Potvrzení dětského lékaře z České republiky o způsobilosti k předškolnímu vzdělávání, povinném očkování,

    imunitě či kontraindikaci

 1. Vyplněnou žádost o přijetí

 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ ve školním roce 2022/2023

 

Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy.

Dítě s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku.

Dítě s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně třetího roku věku.

V případě nedostatku volných míst budou přijímány děti podle věku od nejstarších, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v Rejstříku škol a školských zařízení.

 

V případě nevyhovění žádosti, může být zákonnému zástupci dítěte nabídnuta MŠ na území MČ Praha 14 s volnou kapacitou.

 

V případě volné kapacity MŠ lze přijmout dítě, které dovrší 3 roky k 31. 12. 2022.

 

V případě volné kapacity lze přijmout i dítě, které nemá trvalé bydliště na Praze 14.

 

V Praze dne 26.4. 2022 Mgr. Ivana Průšová, ředitelka MŠ