Prázdninový provoz – informace pro rodiče

Vážení rodiče,

            vzhledem k tomu, že prázdninový provoz není běžný provoz školského vzdělávacího zařízení, ale služba rodičům v případě nutnosti, kdy nabízený program pro děti je zaměřen pouze rekreačně, a jelikož na některých mateřských školách probíhají rozsáhlé rekonstrukce a opravy, nelze zaručit umístění všech zájemců v případě, že by byla překročena kapacita mateřských škol, které budou v daném termínu letní provoz zajišťovat.

            Chceme tímto požádat všechny zákonné zástupce, aby zvážili přihlášení svého dítěte na letní provoz v mateřské škole. Zhruba čtvrtina zákonných zástupců dítě přihlásí, zaplatí v termínu školné a dítě do školky v létě vůbec nenastoupí. Blokuje tím místo pro další, kteří by umístění nutně potřebovali a nemají jinou možnost.

            Pokud bude překročena kapacita dané mateřské školy, bude nutno brát v potaz i to, zda je někdo ze zákonných zástupců dítěte na mateřské (rodičovské) dovolené. Těmto žadatelům bude možno vyhovět pouze v případě, že budou po vyhodnocení všech žádostí k dispozici volná místa.

            Toto opatření vyplývá z relevantních ustanovení Listiny základních práv a svobod. Podle jejího čl. 26 odst. 3 - " Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací ". Toto právo je v Listině postaveno na roveň právu na vzdělání podle čl. 33  -" Každý má právo na vzdělání." Takže je nutno každou žádost o přijetí posuzovat v kontextu obou uvedených ustanovení. Pokud bychom nečinili mezi zájemci rozdílu, docházelo by ke zjevné diskriminaci těch rodičů, jejichž zaměstnání (a tedy i možnost získávání prostředků pro jejich životní potřeby) by mohlo být v důsledku nepřijetí jejich dítěte do mateřské školy během prázdninového provozu reálně ohroženo.

Děkujeme za porozumění.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Název

prázdninový provoz

Mateřská škola Obláček, Praha 9 – Černý Most, Šebelova 874

8. 7. - 19. 7. 2019

Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005

22. 7. - 2. 8. 2019

Mateřská škola Praha 9 – Hostavice – U hostavického potoka 803/71, příspěvková organizace

22. 7. - 2. 8. 2019

Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602

5. 8. - 16. 8. 2019

Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500

5. 8. - 16. 8. 2019

Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 – Kyje, Kostlivého 1218 + Osická

19. 8. - 23. 8. 2019

 

 

   Zajištění a organizace

 

  • Průzkum zájmu na třídách do 25. 3. 2019

 

  • Dokumentace:

 

  •  Žádost o přijetí na prázdninový provoz rodiče přihlášených dětí dostanou v dubnu od paní učitelek ve své třídě a na místě je vyplní nejpozději do pátku 12. 4. 2019.

 

  • Letos rodiče nemusí chodit osobně k zápisu na prázdninové školky. Předání žádostí zajišťuje kmenová MŠ.

 

  • Informace o platbách školného a stravného zveřejní školy s prázdninovým provozem na svých internetových stránkách a v žádostech o přijetí k prázdninovému provozu.

 

  • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte na prázdninový provoz vydá prázdninová školka a zveřejní ho na svých internetových stránkách

 

  • Příjem dětí na léto 2019 do kapacity školky

 

  • Do které MŠ, v termínech 22. 7. - 2. 8. 2019 a 5. 8. - 16. 8. 2019, budou děti v létě přijaty, se rodiče dozví po zápise k prázdninovému provozu

 

UPOZORŇUJEME RODIČE, ŽE O PRÁZDNINÁCH BUDE VŽDY  V PROVOZU JEN JEDNA ŠKOLKA – V OSTATNÍCH ŠKOLKÁCH PROBÍHAJÍ RŮZNÉ REKONSTRUKCE. PROTO JE PRÁZDNINOVÝ PROVOZ URČEN VÝHRADNĚ PRO DĚTI, JEJICHŽ RODIČE JSOU ZAMĚSTNÁNI A ŠKOLKU NUTNĚ POTŘEBUJÍ!

                

stolmirska_foot