RODIČŮM NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Dobrý den, schůzka rodičů nově přijatých dětí se uskuteční v pondělí 22.6.2020 na zahradě MŠ-Štolmiřská v 16.00 hodin. Budeme se na vás těšit.

S přáním hezkého dne Iva Průšová

 

Vážení rodiče,

poměrná část rodičovského příspěvku za 2. pololetí bude předškolním dětem, které odchází do školy vrácena. Ostatním bude převedena na 1. pololetí příštího školního roku.

Dále budeme vracet vybrané peníze za neuskutečněný výlet do ZOO a Rudolfina.

Termín vrácení peněz se uskuteční po vzájemné domluvě v MŠ nebo telefonicky.

Prosíme rodiče dětí, které již do konce školního roku nenastoupí, aby si po telefonické domluvě vyzvedli věci ze školky.

                        Děkujeme

 

 Vážení rodiče

Dle rozhodnutí ÚMČ-Praha 14 bude naše mateřská škola znovu otevřena od 25. 5. 2020 za zpřísněných hygienických opatření.

Podmínky otevření mateřské školy:

 1. Nezbytné nastavení přísných hygienických opatření (jen tím se dokáže eliminovat riziko přenosu nákazy v případě jejího výskytu).
 2. Zjištění zájmu o umístění dětí do mateřské školy ze strany jejich zákonných zástupců – pro znovuotevření mateřských škol potřebujeme znát přesný počet přihlášených dětí.

Nahlášení zájmu o docházku dítěte do mateřské školy v termínu od 25. 5. do 30. 6. 2020:

 • Pokud uvažujete o umístění Vašeho dítěte do mateřské školy, v případě jejího znovuotevření, prosíme Vás o zvážení následujících faktorů:
  1. kontakt s osobami z rizikové skupiny:
   • senioři (65+),
   • osoby s vysokým krevním tlakem a oběhovými problémy,
   • osoby s dýchacími potížemi,
   • astmatici,
  2. vycestování do jiné země,
  3. zákonný zástupce prohlásí, že jeho dítě nejeví známky akutního onemocnění a že čtrnáct kalendářních dnů před nástupem do mateřské školy nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření.

(Body 1. a 3. budou rodiče dokládat písemným „Čestným prohlášením“)

Nahlaste nám plánovanou docházku Vašeho dítěte do mateřské školy, resp. uveďte konkrétní termíny, a to do 18. 5. 2020: buď emailem na skolstol@volny.cz, nebo SMS na 603 226 968.

Plánovaná opatření:

 1. Cesta do MŠ (či z MŠ):
  • Děti i jejich doprovod musí mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky a zachovávat dvoumetrový odstup od ostatních.
  • 2. Příchod a odchod do a z MŠ a předávání dětí:

K předání dětí dojde před vstupem do budovy (ve Štolmířské vstup ze zahrady). Do obou budov MŠ je vstup rodičům zakázán. Dítěti bude změřena teplota, bude kontrolováno, zda dítě nevykazuje příznaky onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, nebo jiný příznak infekce). Desinfekce rukou při vstupu do šatny. Při vyzvedávání bude dítě v obou školkách rodičům předáno u hlavního vchodu do budovy.

 • V prostorách mateřské školy:

Děti budou pokud možno co největší část dne trávit na zahradě školy. Děti a pedagogové nemusí mít v areálu školy roušky. Děti budou pobývat pouze v budově či na zahradě školy.

Budova bude často větrána a desinfikována. Budou kladeny vysoké nároky na častý a intenzivní úklid a desinfekci prostor.

V případě, že se během dne u dítěte objeví příznaky respiračního onemocnění, bude umístěno do karanténní místnosti, budou kontaktováni rodiče a dítě bude nutné okamžitě vyzvednout. Zároveň bude odeslána informace na spádovou HS.

 • Školní stravování

Školní stravování bude realizováno běžným způsobem, při příznivém počasí budou děti jíst na zahradě MŠ.

 

Prosíme všechny rodiče, kteří se po zvážení  možných rizik rozhodnou své dítě do mateřské školy dávat, aby si vytiskli a vyplnili přiložené čestné prohlášení, bez kterého nebude dítě do mateřské školy přijato.

Čestné prohlášení.pdf

 

Před rozhodnutím dát své dítě v tomto školním roce do školky si prosím přečtěte stanovisko ÚMČ Praha 14.

otevření mateřských škol

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ A INFORMACE PRO RODIČE

 Prosíme rodiče, aby omlouvali své děti na telefonních číslech MŠ do 8:00 hod.

Děkujeme.

 Postup při nemociHygienická stanice hl. města Prahy

Pozastavena docházka do MŠ bude každému dítěti, které nebude mít zaplacené stravné do 10. dne každého měsíce.

stolmirska_foot