Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Balíčky okamžité pomoci Pražanům

Balíčky okamžité pomoci PražanůmPomůžeme rodičům se zaplacením školních obědů, školného v mateřské škole nebo družiny či školního klubu. Z Fondu
solidarity přispějeme na mimoškolní aktivity dětí a žáků v mateřských, základních i středních školách.

 

Minimální požadavky oprávněného žadatele směrem k příspěvkové organizaci dané usnesením ZHMP:

- Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze.

- Opatření spočívající v prominutí některé z úplat jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:

· příspěvek či doplatek na bydlení;

· okamžitou dávku v hmotné nouzi;

· přídavek na dítě;

· dávky pěstounské péče;

· čelí exekuci/insolvenci;

· po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbude méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Lze požádat o prominutí platby školného či stravného. Z fondu solidarity lze dítěti přispět na akce pořádané školou

Ředitel školy/školského zařízení může rozhodnout o prominutí úplat/y ve školním roce 2022/2023 dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě předložené žádosti s čestným prohlášením (dále jen „žádost“).1 Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 2 4) O rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno, nebo nevyhověno, v přiměřené lhůtě vyrozumí žadatele. V případě, že žádosti bylo vyhověno, ředitel školy/školského zařízení uvede, od jaké doby je konkrétní úplata prominuta

 

Podmínky pro podání žádosti.pdf

Formuláře žádostí.pdf